10% Akció nektek szuper anyák!    kód:  nn5v 

                    

X
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

 

 

 

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

 

Adatkezelő:

Cégneve:                                           WebShop Consulting Kft

Székhelye:                                         2040 Budaörs Meredek u. 6

Adószáma:                                         25414620-1-13

Cégjegyz.sz.:                                     13-09-177959

Ügyfélszolgálat email:                        info@okosanya.hu

Ügyfélszolgálat telefon:                      20/277 6222

Adatvédelmi azonosító:                      NAIH- 88703/2015

 

 

A WebShop Consulting Kft (továbbiakban Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett  Okosanya Webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el:

 • Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során -ról szóló  1998. évi vi. Törvény
 • A 2001. évi CVIII. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény

 

Az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés az Okosanya.hu weboldalon történő regisztrációkor, vásárláskor, a vevő önkéntes hozzájárulásával, valamint az hírlevélre feliratkozással kezdeményezhető. Az adatkezelés csak a regisztrációkor, vagy hírlevélre feliratkozáskor megadott adatokra terjed ki, melyeknél a vásárló a hozzájárulását adja és az adatkezelő rendelkezésére bocsátja.

Az Okosanya.hu Webáruház által forgalmazott termékek megrendelése  esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései irányadóak.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott természetes személlyel (továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy  különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt -közvetlenül vagy közvetve- név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. (2011. Évi CXII. törvény)

 

Az adatkezelés jogalapja:

A felhasználó megrendeléskor, hírlevélre feliratkozáskor, hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Okosanya Webáruház a megrendelések teljesítéséhez kötelezően előírt adatait kezelje.

A WebShop Consulting Kft. adatkezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerint történik.

 

Az adatkezelés célja:

A WebShop Consulting Kft. adatkezelésének célja az Okosanya Webáruházban történő megrendelések teljesítése, hírlevélre feliratkozást követően hírlevelek küldése. Az adatkezelő a megadott adatokat marketing célokra nem használja fel, és a személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára –hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – nem adja át.

Kezelt adatok köre:

 • név
 • szállítási, számlázási cím
 • e-mail cím
 • telefonszám

 

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció,vásárlás vagy hírlevélre feliratkozás során megadott adatok kezelése a regisztrációval, vagy feliratkozással kezdődik, és annak törléséig tart.

A regisztráció törlését a vásárló bármikor kérheti az info@okosanya.hu email címen, telefonon, vagy a hírlevélről leiratkozás linkre kattintva.

 

Adatbiztonság

Az adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

 

Adatkezelésben érintettek jogai

-Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó az személyes adatainak törlését, módosítását az alábbi módon kérheti:

A felhasználót megilleti a személyes adatainak kezeléséről az Info tv. 14. § a), b) és c) pontja alapján a tájékoztatás. A vásárló a WebShop Consulting Kft-től bármikor írásban, az info@okosanya.hu email címen tájékoztatást kérhet az adatainak kezeléséről.

Információt kérhet a rá vonatkozó, webáruház által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait. A WebShop Consulting Kft. a tájékoztatásra való felkérést követő 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

-Adatok módosítása

A vásárló bármikor jogosult a megadott adatainak módosítását, helyesbítését, törlését kérni az Okosanya webáruház ügyfélszolgálati elérhetőségein.

A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását illetve törlését. Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adataival kapcsolatos helyesbítését, módosítását illetve törlését 25 napon belül elvégezni. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A szolgáltató a Szerződő adatait a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos  megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

 

Facebook

Az Okosanya.hu oldalon lévő Facebook közösségi modul adatforrása a www.facebook.com webhelyen regisztrált felhasználó nyilvános, közzétett saját profilképe. Az adatkezelés időtartamára, és módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal felhasználásra vonatkozó szabályzata, és adatvédelmi irányelve szerint történik.

 

Cookie kezelés

A weboldal optimális működése érdekében cookie-ket használ, melyek által a vásárló számítógépe és annak böngészője azonosítható lesz. Ezeket a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése érdekében telepíti. 

Az adatfájlok használata során az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az un. session cookie-k a cookiek-ban beállított határidő végével automatikusan törlődnek. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik.

Az üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi cookie-k használata során:

 • A jelszóval védett munkamenethez használt cookie
 • A bevásárlókosárhoz használt cookie
 • Biztonsági cookie-k

A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról,ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a cookie-k el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A vásárlók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.

 

Egyéb információk

Az adatkezelő az adatokat kizárólag digitális formában, saját szerverén tárolja. A kezelt adatokhoz a WebShop Consulting Kft munkatársai közül csak azok férhetnek hozzá, akik a kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében részt vesznek.

 

Adatfeldolgozók

A webáruház használata során a megrendelések teljesítésében, webáruház működésében az alábbi adatfeldolgozók működnek közre:

Szerver, tárhely             Mediacenter Kft.

Hírlevél                          Malilchimp

Futárszolgálat                Fürgefutár

Pick Pack Pont              Lapker Zrt.

 

Jogorvoslati lehetőségek

A felhasználó a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

info@okosanya.hu    tel: 20/ 2766 222 (9-16 ó)

 

-A vásárló az Info. tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV.törvény) alapján Bíróság előtt érvényesítheti jogait,

-A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. , www.naih.hu ) fordulhat.

 

-Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. ; tel: +36 1 210 4677; Illetékes Területi Felügyelőség az alábbi linken érhető el: http:/www.nfh.hu/magyar/informaciok/elerheto/teruleti

 

-A békéltető testület elérhetőségei:

Pest Megyei Békéltető Testület

1119 Bp, Etele út 59-61 2.em 240. , (1) 269-0703;  email: pmbekelteto@pmkik.hu;  www.panaszrendezes.hu

 

Panaszügyintézés lehetőségei az alábbi linken elérhetőek:

http://www.okosanya.hu/panaszugyintezes

 

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők a Okosanya Webáruház munkatársai is az info@okosanya.hu e-mail címen.